Odborná zdravotní péče

Právě u pediatra se, s ohledem na odbornou diagnostiku, začíná. Váš pediatr vám doporučí nejdříve navštívit různé odborníky, aby se vyloučily zdravotní komplikace nebo postižení dítěte, které by mohly negativně ovlivnit aktuální stav dítěte. Nezapomínejte, že ke každému odbornému vyšetření potřebujete žádanku, kterou vám vystaví pediatr vašeho dítěte.

Důležitá rada

Při objednávání dítěte na vyšetření či terapii se vždy zeptejte, jak bude vyšetření probíhat. Proč? Důležité je připravit sebe i dítě tak, aby vše proběhlo v klidu, vyšetření se zvládlo a bylo prospěšné. Dítě připravujeme a vše mu vysvětlujeme dle možností jeho chápání. Zahrajte si s ním na doktory a nacvičte možné situace v domácím prostředí, např. pan doktor se podívá do ouška, musíš tááááák moc otevřít pusinku, pan doktor ti takto zakryje jedno očičko apod. Pokud to jde, požádejte například o možnost vyplnit veškeré dotazníky předem např. prostřednictvím emailu.

Možná odborná vyšetření

Foniatrie

Lékaře z tohoto oboru je vhodné navštívit jako prvního ze všech
odborníků. Prioritou je vyloučit případnou vadu sluchu. Děti se učí mluvit poslechem řeči a neodhalená nedoslýchavost může být příčinou problémů při komunikaci, osvojování si řeči, ale také při nápravě logopedických vad.

Dětská neurologie

Po příchodu do neurologické ambulance absolvujete základní neurologické vyšetření. Pokud je to vaše první návštěva ordinace, lékař si o vás zjistí základní informace. Kromě jiných, například přítomnost souvisejících onemocnění ve vaší rodině. Také ho pravděpodobně bude zajímat, kterou ruku máte dominantní, nebo jaké máte zkušenosti s omamnými látkami. Následovat bude samotné vyšetření s cílem ověřit funkce nervového systému u vašeho dítěte.

Půjde zejména o vyšetření:

 • aktuální vývoj = mentální vývoj
 • hlavových nervů
 • pohybového systému
 • reflexů, EEG
 • čití – schopnosti cítit dotek
 • mozečkové koordinace

Klinický logoped

Při první návštěvě klinického logopeda absolvujete tzv. úvodní rozhovor. Je dobré mít připraveny osobní údaje dítěte a vás, rodičů. Logoped bude zjišťovat osobní anamnézu dítěte (kdy začalo sedět, chodit, mluvit – první slova, mluvení ve větách, jak se dorozumívá v současnosti, zda prodělalo závažné nemoci, operace, má-li jakékoli další obtíže) a rodinnou anamnézu (zda někdo z rodiny trpěl stejnými či podobnými obtížemi). Vlastní logopedické vyšetření probíhá většinou bez přítomnosti rodičů, zákonných zástupců, kde ale hodně záleží na věku dítěte a aktuální situaci. Délka je maximálně hodinu, ale zase záleží na dítěti a jeho schopnostech.

Při vyšetření logoped sleduje:

 • zvukovou stránku řeči
 • obsahovou stránku řeči
 • gramatickou stránku řeči
 • užití řeči v sociálním kontextu


U předškolních dětí bude logopeda zajímat rozvoj motoriky – hrubé, jemné, grafomotoriky, úchop psacího náčiní, motoriky jazyka a rtů.

U školních dětí se sledují i čtenářské dovednosti, písemný projev (diktát,
opis, přepis, vlastní písemný projev), matematické schopnosti.

Dětská oční ambulance

Oční lékař se zabývá prevencí a léčbou očních vad u dětských pacientů.

Provádí se:

 • preventivní vyšetření zraku dětí
 • vyšetření a diagnostika očních vad v dětském věku
 • léčba dětských očních vad a chorob – amblyopie, refrakční vady, vrozené vady zraku
 • diagnostika a léčba šilhání a kompletní ortoptické vyšetření
 • bezbolestné ambulantní operativní zákroky

Dětská psychologická ambulance

Návštěvu u psychologa můžete s dítětem absolvovat ve zdravotnictví nebo školství. Do čtyř let dítěte se doporučuje navštívit klinického psychologa ve zdravotnictví (nemocnice, poliklinika), který zhodnotí vývoj vašeho dítěte a může doporučit další postup. Po nástupu do školky je vhodné navštívit psychologa pracujícího v poradně (pedagogicko-psychologická poradna – školství). Každá návštěva se musí předem objednat, k úvodní hodinové konzultaci, si připravte informace k vyplnění osobní i rodinné anamnézy. Na schůzce s vámi psycholog probere váš problém, pochybnosti a domluví se s vámi na dalších možnostech pomoci:

 • osobní a vztahové problémy
 • potíže v komunikaci s dospělými i vrstevníky, zvládání vývojových období (puberta atd.)
 • výchovné potíže včetně syndromu ADHD (Syndrom hyperaktivity spojený s poruchou pozornosti)
 • zvládání stresu, trémy, zlozvyky (okusování nehtů, pomočování apod.)
 • psychosomatické potíže, zdravotní problémy

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Psycholog se zabývá diagnostikou a zhodnocením aktuálního stavu intelektu:

 • ověření zralosti před vstupem do MŠ a ZŠ, konzultace vhodného školského zařízení
 • zjištění struktury nadání
 • poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie atd.
 • poruchy pozornosti, paměti, výchovné potíže

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

SPC tvoří speciální pedagogové a psychologové. V rámci komplexní odborné poradenské péče zabezpečují systematické poradenské a konzultační služby a komplexní speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku pro děti a žáky. Jde o podporu u dětí s narušeným vývojem řeči, dětí s vývojovou dysfázií, dětí s poruchami artikulace (dyslalie, dysartie), dětí s poruchami plynulosti řeči (převážně koktavostí), dětí s rozštěpovými vadami a huhňavostí, dětí s poruchami fonace (tj. tvorby hlasu, např. chrapotu). Podpora vychází z potřeb dětí a jejich rodin, snaží se tak přistupovat k obtížím dítěte komplexně.

Dětská rehabilitace

Sem je dítě odesláno na základě odborného vyšetření např. neurologického. Zaměřuje se především na terapii vývojových motorických vad, které můžou ovlivnit vzdělávání dítěte jak ve školce, tak i ve škole (sezení, chůze, střídání nohou do schodů, držení těla, pohybová unavitelnost, psaní, čtení aj.). Terapeut provádí diagnostiku a následnou terapii, která probíhá formou instruktáže a zácviku rodičů. Důležitá je spolupráce při domácím cvičení!

Dětská ortopedie

Poskytuje vysoce specializovanou péči o dětské pacienty s vrozenými a získanými vadami pohybového aparátu.

Genetické vyšetření

Slouží k zjištění genetické výbavy, jak vaší, tak hlavně vašeho dítěte. Objektivní vyvrácení nejistoty, kde je původ onemocnění, je velice důležité. S výsledky vyšetření pracujete napříč rodinou. Jsou velmi důležité pro sourozence, kdy ví, jakou nesou potenciální genetickou zátěž do svých rodin.

Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.