OSOBNÍ LIST

Tato stránka je velmi důležitá. Jde o sepsání odpovědí na nejčastější otázky, které lékaři, terapeuti a ostatní odborníci obvykle pokládají. Je fajn je mít připravené předem na jednom místě, aby byly vždy při ruce a nemuseli jste je složitě lovit v paměti. Poslouží vám například i tehdy, když půjde na terapii s dítětem někdo jiný než vy.

Jméno dítěte:

Datum narození:

Hodina narození:

1. Jak probíhal porod: (rychle, pomalu – 24 hodin nebo více dnů, spontánní, vyvolávaný, císařským řezem, koncem pánevním, s podáním léků aj.)

 

 

2. Proběhl porod v termínu? Ano x Ne

3. Jaký byl zdravotní stav dítěte těsně po narození:

 

 

4. Vývoj dítěte v prvním roce života:

Kdy začalo zvedat hlavičku?
Kdy se začalo otáčet?
Kdy začalo sedět?
Kdy začalo lézt a jak?
Kdy začalo chodit?

5. Vývoj řeči dle časového sledu: (broukání, porozumění pokynům, první slovo, spojování slov, věty, výslovnost hlásek, srozumitelnost řeči dítěte)

 

 

6. Dětské nemoci, operace, úrazy: (v jakém věku)

 

 

7. Očkování a reakce na ně:

 

 

8. Odborníci, kteří už dítě vyšetřili: (kdo a kdy)

 

 

9. Rodinná anamnéza: (zda někdo z rodiny trpěl stejnými či podobnými obtížemi)

 

 

10. Ostatní informace, které považujete za důležité:

 

 

Poznámky, které vás k tomu napadají nebo další opakující se dotazy:
Všechno je důležité a může se hodit při pohovoru s lékaři, speciálními pedagogy, psychology, terapeuty a ostatními odborníky.

Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.