Terapie a aktivity

Zde už není potřeba doporučení lékaře. Vycházejte ze svých pozitivních zkušeností a ze zkušeností rodičů z Břeclavi a okolí. Ale zase všeho moc škodí, proto zkoušejte tak, abyste dokázali vyhodnotit přínos pro dítě. Dopřejte tomu čas a aktivity opakujte. Pokud jsou pro dítě obtížné, vraťte se k nim později, až bude dítě starší. Terapie jsou opravdu na vás a čase, který tomu dáte. Výsledky jsou viditelné a pro dítě mají blahodárný přínos. Můžete do aktivit zapojit třeba i širší rodinu. Jen prosím nikoho nenuťte, ani sebe, dítě ani okolí… To je k ničemu. 

Kraniosakrální terapie (CST)

Doteková metoda, která ošetřuje kraniosakrální systém těla skládající se z membrán a mozkomíšního moku, jenž obaluje a chrání mozek a míchu. Jemným působením na kosti a tkáně je uvolňováno napětí a ošetřována omezení kraniosakrální systému, která mohou způsobovat mj. senzorické, motorické nebo mentální dysfunkce. CST pracuje s tělem na fyzické i energetické úrovni. Aktivuje samoléčebné procesy organismu v rovině fyzické, emoční, mentální i duchovní.

Ergoterapie

Je obor léčebné rehabilitace. Jde o metodu, která je velmi vhodná k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, zlepšení jemné motoriky a rozvoje činnosti mozku. Dítě při ní, s využitím velkého množství pomůcek, stimuluje svůj pohybový aparát. Vnímáním vlastního těla, hmatové a rovnovážné funkce jsou zásadní pro dětský vývoj, motoriku i způsob jejich chování od prenatálního období do dospělosti.

Diagnostika a terapie neuromotorické nezralosti pomocí metody INPP (Institut neurofyziologické psychologie = neurovývojová terapie)

Neuromotorická nezralost je důsledkem abnormálního vývoje reflexů a je často přítomna u dětí s poruchami chování, pozornosti, učení, pohybového vývoje, vývoje řeči nebo u dětí s příznaky pervazivních vývojových poruch autistického spektra. Při normálním vývoji jsou primitivní reflexy nahrazené posturálními v prvních letech života. Přetrvávající primitivní reflexy a nezralé posturální reflexy negativně ovlivňují činnost centrální nervové soustavy.

Metoda INPP se věnuje integraci primitivních reflexů a rozvoji posturálních reflexů. Jde o neinvazivní a nefarmakologickou metodu, která spočívá v každodenním několikaminutovém fyzickém cvičení. Cvičení stimuluje dozrávání nervového systému a zprostředkovaně tak zmírňuje projevy výše uvedených poruch.

Nabízeny jsou dva druhy intervence:

  • INPP terapie neuromotorické nezralosti, která se zaměřuje na individuální hodnocení a terapii neuromotorické nezralosti, může trvat 6 až 18 měsíců.
  • INPP školní intervenční program, který je upravený pro podmínky škol.

Hipoterapie

Pohyb hřbetu koně stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje koordinaci pohybů, stabilitu, zvyšuje celkovou pohyblivost. Dochází k uvolnění ztuhlého svalstva, stimulaci dýchacích svalů. Využívá se například i k podpoře léčby astmatu.

Canisterapie

Přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, nácviku koncentrace, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru, sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci.

EEG biofeedback

Také nazývaný neurofeedback, je tréninková metoda, která člověku umožňuje pomocí zpětné vazby počítače měnit fungování mozku. Velmi zjednodušeně řečeno je EEG biofeedback zrcadlem pro mozek. Mozkové vlny klientů jsou snímány elektrodami EEG přístrojem. Ten je posílá do počítače, který je zpracuje a promítne na monitor videohru. Mozek si díky této zpětné vazbě začne uvědomovat svůj stav a vlastní fungování, tím tak získává motivaci zkoušet nové způsoby fungování. My mozku neříkáme, co má dělat, jen mu dáváme informace a je na něm, jak si s těmito informacemi poradí. Díky tomu se učí a rozvíjí. Tento způsob práce – tréninku, vede k lepšímu „wellbeing“, zvládání života na mnoha úrovních.

Dětská fyzioterapie

Věnuje se kompletní terapii dětí s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými diagnózami. Vhodnou léčbu obtíží najdou děti s lehkými pohybovými odchylkami i s těžkým hendikepem.

HANDLE přístup

Je neinvazivní alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy typu poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie, dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO a jiných stavů.

Ortoptika

je specializovaný oční obor, jehož snahou je obnovit narušené jednoduché binokulární vidění, tedy vidění oběma očima. Binokulární vidění není vrozené. Vyvíjí se od narození až do jednoho roku věku dítěte a k upevnění a zdokonalení tohoto vidění dochází do šesti až sedmi let věku dítěte.

Plavání

Pohyb ve vodě je pro děti přirozený a díky tomu se mohou pohybovat volněji než na pevné podložce. Tato aktivita napomáhá ke správné zralosti psychomotorického vývoje, k nápravě již vzniklých pohybových potíží, špatných pohybových stereotypů, zkrácených svalových struktur, které následně ovlivňují negativní postavení těla dítěte.

Sluchová percepce

Jde o sluchový trénink, který je z hlediska vad řeči velmi důležitý.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)​

Je přírodní věda, která vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a chováním. Na základě podrobné analýzy tohoto vztahu zjišťuje, proč určité chování vzniká a jak jej modifi kovat. Pomocí metodologie ABA se děti učí novým dovednostem, které postupně nahrazují nežádoucí chování, zlepšuje se sebeobsluha, komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, program dítěte je vždy nastaven přísně individuálně do posledního detailu.

Umělecké terapie

Arteterapie stejně jako muzikoterapie, dramaterapie a tanečně-pohybová terapie spadají mezi umělecké terapie, které pomáhají:

  • navodit psychickou pohodu a tím zlepšit psychickou kondici
  • pozitivní emoce a energii
  • zneutralizovat působení stresu
  • zlepšit komunikační schopnosti


Právě tvořivost a výtvarná práce je pro práci a fungování našeho mozku zcela zásadní a důležitá, podporuje ho a rozvíjí. Možnost svobodně a radostně se výtvarně vyjádřit pak přispívá k pocitu uvolnění a osvobození.

Smyslové stimulace – Snoezelen

Jde o terapeutickou místnost, která dítěti poskytuje zrakové a sluchové stimulace. Relaxační místnost, která umožňuje ztlumení světel s drobnými světelnými efekty. Dle schopností dětí přijímat zvuky je puštěna relaxační hudba (zvuky přírody, zvuky moře, déšť, zvuky lesa, zpěv ptáků, delfíni nebo jiná zvířata apod.). 

Hmatová stimulace

Kterou se rozvíjí jemná motorika. Jde například o vibrační stimulace, u kterých lze použít lidský hlas, ruce, vibrační hračky, vibrační polštáře, elektrické přístroje a strojky, hudební nástroje produkující hluboké basové tóny. Dále čichové stimulace, kde jsou využity různé typy vůní formou aromaterapie. Dál se využívají vonné oleje, které se kapou do aromadifuzéru. Napomáhají dítě nenásilně zklidnit a dají se využít, když si dítě hraje nebo když spí. Důležitá stimulace je chuťová. U některých dětí dochází k preferování některých potravin a pokud to jen trochu jde, je vhodné využít chutě jiných potravin a nápojů. Nejde jen o chuť jako takovou, ale i konstituci jídla. Kousání je velmi důležité pro rozhýbání jazyka.

Stimulace vestibulárního a proprioreceptivního systému

Vestibulární stimulace zahrnuje zejména změny polohy, rytmické houpavé pohyby do stran, rytmické houpavé pohyby dopředu a dozadu, pohyby nahoru – dolů, otáčení se kolem někoho nebo otáčení se na místě kolem vlastní osy. Na tuto stimulaci a aktivity slouží zejména pomůcky jako kuličkový bazén, trampolína, schody, skluzavky, prolézačky, tunely, visící houpačky (jednobodové, dvoubodové, čtyřbodové), dutý válec, kužel, míče a rovnovážné podložky.

Relaxace

Na zlepšení schopnosti relaxovat se využívají různé relaxační techniky a pomůcky. Je možné ležet na oblíbeném místě v místnosti, například v relaxační houpací síti, polohovacím vaku nebo čalouněném podstavci. Pocit relaxace navozuje jemná relaxační hudba v pozadí a tlumené barevné světlo. Zábavná je i dětská jóga.

Výukové aplikace

Přispívají k celkovému rozvoji dítěte. Velmi důležité je najít téma, které dítě zaujme a využít k tomu tablet, který může dítěti výrazně pomoci s pochopením problémů a emocí. Jde jen o čas, který na tabletu stráví, a to je na vás

Strukturované a kompenzační pomůcky

Jedná se o drobnosti, které mohou dítěti výrazným způsobem přinést potřebnou pomoc v prostředí, kde se denně pohybuje a podpořit ho ve vývoji. Například piktogramy, které mu připomínají, že si má umýt ruce, vyčistit zuby apod. nebo vytvoření tzv. režimu dne (kdy, kde a s kým bude probíhat určitá aktivita). Záleží na dítěti a možnostech. Obrázků je velká škála, proberte to v podpůrných rodinných skupinách, kde si můžete navzájem poradit a případné pomůcky si i půjčit. Určitě je terapií víc a je opravdu dobré si vybrat, vyhodnotit jestli stojí za to u ní vydržet, nebo se k ní vrátit až bude lepší čas. 

Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.