Pomoc a podpora v okolí

Centrum pro rodinu Máte na víc, z.s.

Hlavním projektem neziskové organizace Máte na víc, z.s. je ŠKOLIČKA Břeclav, která pomáhá především dětem s neurovývojovým oslabením, vývojovou dysfázií nebo jinými specifickými poruchami řeči, učení nebo chování. V rámci své působnosti pořádá:

Pravidelné odpolední kurzy kompletního rozvoje pro děti, rozdělené podle věkových kategorií (od cca 3 do cca 8 let):

 • kurzy základního psychomotorického cvičení pro děti od 4 let (Hýbánky, Cvičení pro lepší učení…)
 • kurzy intenzivní přípravy na první třídu
 • prázdninové kurzy formou příměstského tábora
 • přednášky, besedy a workshopy na témata týkající problematiky neurovývových oslabení, vývojové dysfázie a ostatních specifických poruch řeči, učení a chování
 • projekt RODIČE RODIČŮM – podpůrnou skupinu pro rodiče a ostatní rodinné příslušníky
 • poradenství a konzultace pro rodiče
 • program PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÉ PREVENCE – v rámci tohoto programu je možné provést komplexní vyšetření a diagnostiku

Svaz tělesně postižených Břeclav

Je iniciační, koordinační a řídící organizací pro všestranné naplňování a hájení potřeb a zájmů osob s tělesným postižením v součinnosti s orgány stání správy a samosprávy na území daného okresu.

IQ Roma servis, z.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podporují dovednosti rodičů či pěstounů při řešení běžných situacích v rodině. Služba pomáhá například v oblasti péče o děti, zajištění chodu domácnosti (zajištění stravy, platba nájemného aj.), fungování dítěte v pěstounské rodině apod.

Raná péče

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nebo dětí se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifi cké potřeby v domácím prostředí.

Na ranou péči u některých poskytovatelů navazují další služby:

 • sociální aktivizační služby (SASka) – zajišťují podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
 • osobní asistence (ty poskytují i dětem)
 • sociální rehabilitace (zde se věnují dětem od 11 let života)
 • pořádání různých nácviků – sebeobsluha, hry, komunikace

Záleží, jakou Ranou péči zvolíte a jaké služby poskytuje. 

Modrá Vážka, z. s

Jde o spolek, který vznikl z iniciativy maminek, jejichž děti mají poruchu autistického spektra (PAS), a které to nechtějí nechat jen tak. Spolek se snaží poskytovat dětem s PAS takovou podporu, aby se mohly vzdělávat a žít v běžném prostředí.

Slovo autismus pochází z řeckého slova autos = sám a je automaticky spojováno se symptomem uzavřenosti. A to nechceme. Uzavřít se před světem není řešení pro nikoho z nás.

 • společně si pomáhat a hlavně se navzájem podpořit
 • vytvářet aktivity pro naše děti
 • podpora našich rodin
 • práce ve školách
 • osvěta

Remédia plus z. ú.​

Poskytuje ambulantní služby klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením a jejich rodinám, kterým dále nabízí sociální poradenství, podporu a pomoc. Dětem umožňuje školní docházku, všem klientům pak poskytuje sociální péči, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a další aktivity. Poskytuje i několik dalších sociální služeb např. osobní asistence.

Tyfl oCentrum Brno, o. p. s.

Je obecně prospěšná společnost, která již více než 20 let poskytuje své služby v Jihomoravském kraji. Pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem zvyšovat jejich samostatnost a začleňování se do společnosti. Věnuje se také osvětě veřejnosti v této oblasti. Společnost je tu pro všechny, kteří potřebují z důvodu zrakové nedostatečnosti pomoc a podporu. 

Spolek neslyšících Břeclav

Pomáhá naplňovat práva, potřeby a zájmy lidí se sluchovým postižením dle konkrétních a individuálních potřeb jednotlivých klientů. Jeho snahou je zabezpečit v maximální možné míře rovnocennost sluchově postižených se slyšící veřejností, zachovat jejich přirozené sociální vazby a předcházet sociální, informační a komunikační izolaci. Spolek pořádá i kurzy znakového jazyka. 

Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.