Státní a nestátní podpora

Pokud má vaše dítě již stanovenou diagnózu, máte nárok na sociální dávky, které vám částečně pomůžou vyřešit náklady, které vám vznikají s jeho péčí. Např. na kompenzační pomůcky, terapie, pohonné hmoty apod.

Státní podpora

Je ale nutné konstatovat, že dítě se stanovenou diagnózou nemá nárok na dávky automaticky, ale pro přiznání je zapotřebí splnění dalších zákonných podmínek. Rozdělení nepojistné sociální dávky (NSD) je specifické a u každé z nich se rozhoduje podle vlastního zákona.

Všechny základní informace jsou dostupné a přehledné na stránkách úřadu práce: www.uradprace.cz v části Sociální tematika, kde jsou k dispozici i formuláře, které si v případě potřeby můžete stáhnout.

Dále zde najdete sociální poradce, videa, praktické rady pro žadatele a v neposlední řadě i kontakty na pracovníky kontaktních pracovišť a jednotlivých oddělení úřadu práce.

Pro vaši rychlou a rámcovou orientaci můžete na webu využít – Sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávku. Pro přesné informace se neváhejte na příslušný úřad práce obrátit, pracovníci vám rádi pomohou.

Nestátní podpora

Potřebnou finanční podporu poskytuje i nestátní sektor. Nestátní sektor může přispět peněžními i nepeněžními dary. Tady jde o různé nadace a společnosti, které nabízí např. finanční pomoc na pořízení kompenzačních pomůcek nebo pobytové aktivity dětí. V takovémto případě je dobré hledat na internetu.

Vybrané nadace a fondy v ČR

  • Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
  • NADAČNÍ FOND J&T
  • NADACE LEONTINKA
  • NADACE CHARTY 77
  • KONTO BARIÉRY
  • SPORT BEZ BARIÉR
  • VÝBOR DOBRÉ VŮLE
  • NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
  • NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH „VIZE“
  • NADACE VIA
Vytisknout 🖨

PhDr. Renáta Jurčíková se zabývá diagnostikou dětské zralosti, procesem vývoje a poukazuje na vhodnost možností, vnímání vzdělávacích potřeb dítěte/žáka a vytváření vhodných podmínek pro vaše dítě ve vzdělávacím procesu (MŠ, ZŠ). Proto vám doporučuje, začněte vše hodnotit a nastavovat před nástupem do zařízení, jak MŠ nebo ZŠ. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (vývojově oslabené dítě, s vadou řeči, sluchu, zraku, s mentálním nebo zdravotním postižením, poruchou učení, chování, ADHD, ADD, PAS a jeho další formy např. Aspergerův syndrom), potřebuje především nastavit podporu, možná i upravit podmínky ve vzdělávacím procesu dle jeho možností a potřeb.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě nebo žák, kteří potřebují k naplnění svých vzdělávacích úspěchů poskytnout různé formy podpůrných opatření (dopomoc). Mezi podpůrná opatření se řadí možné úpravy ve vzdělávání dítěte nebo žáka potřebné pro vytvoření vhodných možností i podmínek pro vzdělávání. Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně.

Nesmíme zapomenout, že mateřská škola má v rámci výchovně vzdělávacího procesu svá specifika. Věková skupina vzdělávaných dětí je v rozmezí dva až šest let, případně sedm let, přičemž skupiny ve třídách jsou zpravidla heterogenní. Mateřská škola je často první institucí, kdy se dítě i rodina zapojuje do systému školního vzdělávání. Ve třídách během dne pracují nejčastěji dvě učitelky (asistent může být třetí osobou v týmu dle potřeb dítěte). Učitelka často bývá první osobou, která rodině sděluje informaci o možných speciálních potřebách dítěte.

Při přijímání asistenta pedagoga je pro ředitelky i učitelky mateřských škol důležité, aby asistent pedagoga splňoval nejen kvalifikační podmínky dané zákonem, ale současně i potřebná kritéria pro práci s předškolními dětmi. Asistent by měl mít intuici, empatii a dle nastavených pravidel by měl zvládat komunikaci a spolupráci, jak s dětmi a pedagogy, tak i s rodiči. Vše by mělo být sladěno tak, aby ve třídě bylo vytvořeno pozitivní klima pro práci v rámci kolektivu.